" รถใหม่ มาตรฐานสากล ได้รับรอง ISO 9001 & ISO 39001 "​

ประสบการณ์ดำเนินงานกว่า 20 ปี
Top 5 รถนำเที่ยวประเทศไทย
มีรถของบริษัทเอง กว่า 200 คัน
รถใหม่ มาตรฐานสากล
บริการด้วยใจ มี Service Mind
ได้รับรองมาตรฐาน Q Bus กรมการขนส่งทางบก
ได้รับรองมาตรฐาน Standard Bus for Tourism กรมการท่องเที่ยว

พนักงานธนัชวิชญ์

เรามีพนักงานมืออาชีพ ที่ร่วมงานกับเรากว่า 300 คน แบ่งเป็น 5 ฝ่าย

พนักงานฝ่ายธุรการ

  • Human Resource – ดูแลสวัสดิการ สิทธิประโยชน์แก่พนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีค่ายิ่ง จัดฝึกอบรมพัฒนายกระดับขีดความสามารถของพนักงาน เพื่อให้ “ธนัชวิชญ์ เป็นองค์กรแหล่งการเรียนรู้”
  • Financial & Accounting – บัญชีรายรับ รายจ่าย ดำเนินงานในกรอบจริยธรรมทางการค้า
  • Purchase – จัดซื้อจัดจ้าง คัดเลือกคู่ค้าที่ดี วัสดุอุปกรณ์มีคุณภาพ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์กร
  • IT – พัฒนาระบบซอฟแวร์การปฏิบัติการ สนับสนุนด้านเครือข่าย ส่งเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ก้าวทันโลกดิจิตอล
  • Bus Operation – ประสานงาน กำกับดูแล สนับสนุน พนักงานขับรถและพนักงานบริการประจำรถ ให้สอดคล้องกับคำขวัญ “รถทัวร์ธนัชวิชญ์ สะดวก สะอาด ปลอดภัยทุกทริปการเดินทาง“

คุณหัวหน้าฝ่ายบัญชี

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

02-578-1199 ต่อ 108

092-664-5858
0926645858

หัวหน้าฝ่ายบัยชี

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

02-578-1199 ต่อ 104

คุณอรุณ ยิ้มย่อง (อรุณ)

เจ้าหน้าที่บัญชี

02-578-1199 ต่อ 114

092-664-5858
0926645858

คุณเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

02-578-1199 ต่อ 112

คุณเจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

02-578-1199 ต่อ 105

Scroll to Top