" รถใหม่ มาตรฐานสากล ได้รับรอง ISO 9001 & ISO 39001 "​

ประสบการณ์ดำเนินงานกว่า 20 ปี
Top 5 รถนำเที่ยวประเทศไทย
มีรถของบริษัทเอง กว่า 200 คัน
รถใหม่ มาตรฐานสากล
บริการด้วยใจ มี Service Mind
ได้รับรองมาตรฐาน Q Bus กรมการขนส่งทางบก
ได้รับรองมาตรฐาน Standard Bus for Tourism กรมการท่องเที่ยว

หน่วยงานราชการ

บริษัทฯ มีความพร้อมและเข้าใจในระเบียบราชการ มีความชำนาญในการจัดเอกสารสำหรับการสั่งจ้างกับหน่วยราชการ บริษัทได้ขึ้นบัญชีคู่ค้าภาครัฐเข้าระบบ GFMIS, e-GP, e-Biding , e-Auction มีหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยราชการ มีบุคคลากรที่ชำนาญงานราชการ ดูแลลูกค้าหน่วยงานราชการโดยตรง บริษัทมีความพร้อมสำหรับงานราชการทั้ง วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประมูลราคา และวิธีสั่งจ้างพิเศษ
บริษัทยินดีทำใบเสนอราคากลาง ให้ข้อมูลคุณสมบัติรถสำหรับร่าง TOR จัดเอกสาร ทะเบียนรถครบถ้วนตามระเบียนราชการ (มีรถกว่า 100 คัน) บริษัทมีพนักงานผู้รับมอบอำนาจในการไปเซ็นต์ใบสั่งจ้างที่หน่วยงานลูกค้า บริษัทสามารถจัดเตรียมใบมอบอำนาจ อากรแสตมป์ ดำเนินการตีตราสาร ราคาค่าขนส่ง รวมค่าทางด่วน ค่าที่จอด เพื่อความสะดวกของหน่วยราชการ สามารถวางบิล รับชำระโดยเช็ค หรือโอนผ่านกรมบัญชีกลาง ในระบบ GFMIS ออกใบเสร็จรับเงินถูกต้องตามระเบียบราชการ และการหัก ณ ที่จ่าย ( ค่าขนส่ง 1% )

ผลงานธนัชวิชญ์

รวมผลงานของธนัชวิชญ์ แทรเวล

Scroll to Top